بسته‌های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، بسته‌های آواورزی و الفباورزی با هدف درک بهتر کودکان از آواها و الفبای زبان فارسی است. بسته‌های لولوپی با هدف آموزش مفاهیم اولیه‌ی ریاضی ایجاد شده است. این بسته‌ها مفاهیم نخستین زبان فارسی و ریاضی را در قالب داستان برای کودکان بیان می‌کند. سبک داستانی این آثار منجر می‌شود کودک، مفاهیم را به آسانی فرا گیرد و روند یادگیری برای او لذت‌بخش باشد.