واقعگرا

گر چه بخش عمده ای از آثاری که در دوران کودکی و نوجوانی مطالعه می شوند ساختاری شگفت انگیز و فانتزی گونه دارند ولی بویژه پس از دوره دبستان توجه کودکان به عرصه ادبیات واقع گرا جلب میشود . لذا شناخت ویژگیهای این گونه داستانها و جایگاه آنها در زندگی کودکان دارای اهمیت است.داستانهای واقعگرا جنبه های آشنا و معمولی زندگی را بطور واقعی نشان میدهند و هدفشان جستجو و بیان کیفیتهای واقعی هرچیز و روابط درونی میان پدیده ها با یکدیگر است. در این قسمت برخی از کتاب های واقعگرای ویژه کودکان و نوجوانان معرفی شده است.