در این تقسیم بندی کتاب هایی آورده شده است که مناسب با نیاز های کودکانی باشد که در رده بندی ۱۰-۱۲ سال قرار میگیرند، چرا که این کودکان به نسبت زیاد دوران نوشتن و خواندن را گذرانده اند و نیاز به تقویت آن است.