هنر بازی سرگرمی

با این کتاب های مفهومی کودک ضمن آشنایی با شکل های هندسی با آثار هنرمندان بزرگ نیز آشنا می شود. نویسنده در نگارش این مجموعه از تجربه های شخصی خود با کودکانش بهره گرفته است.