موسسه پژوهشی کودکان دنیا

موسسه پژوهشی کودکان دنیا يک سازمان تخصصی، پژوهشی و مستقل است که از سال ۱۳۷۳ به همت جمعی از مربيان، مدرسان، نويسندگان و کارشناسان آموزش کودکان خردسال فعاليت خود را آغاز کرده ا ست.

کمک به زندگی سالم و شايسته برای همه کودکان خردسال و فراهم کردن فرصت‌های مناسب رشد همه جانبه برای آنها، دورنمايی است که موسسه برای تمامی کودکان متصور است.