لطفا پیش از واریز مبلغ برای تعیین روز و ساعت با مسول ثبت نام موزه هماهنگ کنید.

☎️ ۰۹۳۰۳۹۹۵۰۷۲

ثبت نام گروهی در موزه کودکی ایرانک

  • 0 ریال
  • چنانچه تا 1 هفته قبل از تاریخ بازدید، برنامه از سوی درخواست کننده لغو شود، 20 درصد از هزینه پرداختی کم می شود و مابقی بازگردانده می شود.
    چنانچه تا 48 ساعت قبل از تاریخ بازدید، برنامه از سوی درخواست کننده لغو شود، 50 درصد از هزینه پرداختی کم می شود و مابقی بازگردانده می شود.
    در غیر این صورت مبلغی بازگردانده نمی شود.
لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/X6gcP