کتاب‌های ۰ تا ۱ سال (90)

کتاب‌های ۱ تا ۳ سال (204)

کتاب‌های ۳ تا ۵ سال (1019)

کتاب‌های ۵ تا ۷ سال (1236)

کتاب‌های ۷ تا ۹ سال (1646)

کتاب‌های ۹ تا ۱۲ سال (1461)

کتاب‌های ۱۲ سال به بالا (799)

کتاب‌های اول، دوم و سوم دبستان (1877)

کتاب‌های پیش دبستان (1603)

کتاب‌های چهارم، پنجم و ششم دبستان (1612)

کتاب‌های دبیرستان (940)

کتاب‌های ۱۳ سال به بالا (967)

کتاب‌های ۱۰ - ۱۲ سال (1681)

کتاب‌های ۷ - ۹ سال (1928)

کتاب‌های ۳ - ۶ سال (1597)

کتاب‌های ۰ - ۲ سال (273)

کتاب‌های بزرگسال (214)