در این برگ پیشنهادهای ویژه کتاب هدهد قابل مشاهده است. کتاب هدهد با هدف ترویج کتابخوانی سعی دارد برای مناسبت‌های مختلف کتاب‌های پیشنهاد ویژه به مخاطبان خود عرضه کند.