بسته کتاب با فعالیت از کتاب هایی همراه با فعالیت تشکیل شده است. فعالیت های هر کتاب با توجه به موضوع مخصوص به هر کتاب در نظر گرفته شده است. این فعالیت ها به منظور درک بهتر موضوع و هدف مخصوص هر کتاب قرار داده شده که موضوع کتاب را در حوزه ی وسیع تری بسط می دهد.

نمایش همه 35 نتیجه ها