دیوید آلموند، رویا زنده بودی، داستان واقع گرا، مضامین فلسفی، چالش استانداردها و واقعیات جامعه،برنده نشان طلایی اسمارتیز نستله 2003،