مهارت های زندگی

چه‌ فایده‌ای‌ دارد که‌ فرزندان‌ ما به‌ بالاترین‌ مدارج‌ هوشی‌ و دانایی‌ برسند ، اگر نتوانند با دیگران‌ زندگی‌ کنند! بردباری‌ یعنی‌ درک‌ این‌ مطلب‌ که‌ مهم‌ نیست‌ ما در ظاهر چه‌قدر با هم‌ فرق‌ داریم‌. مهم‌ این‌ است‌ همه‌ی‌ ما انسانیم‌ و دوست‌ داریم‌ در عدالت ‌، صلح‌ و امنیت‌ زندگی‌ کنیم‌.
در این بخش کتاب هایی قرار دارد که در درک بهتر ارزش های زندگی کودکان را همراهی می کند.