در این مجموعه کتاب های نشر “کودکان دنیا” قرار دارد.