فهرست لاک پشت پرنده مجموعه‌ای از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان است که با همکاری مشترک مؤسسه شهر کتاب و فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان تهیه می‌شود. گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و نوجوان در پایان هر فصل، فهرستی از کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده در یک فهرست معرفی می‌کنند. فهرست لاک پشت پرنده ضمیمه فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر می‌شود و می‌تواند راهنمای پدرها و مادرها، معلم‌ها و مربی‌ها و سایر علاقه‌مندان به ادبیات کودک و نوجوان باشد تا مناسبت‌ترین کتاب‌های سال را برای کتاب‌خوانی بچه‌ها و دانش‌آموزان انتخاب کنند.

درحال‌حاضر، کتاب‌ها بر مبنای گروه سنی و گروه موضوعی و هم‌چنین، بر حسب رأی داورها با امتیاز شش لاک‌پشت (کتاب‌های بسیار عالی)، پنج لاک‌پشت (کتاب‌های عالی)، چهار لاک‌پشت (کتاب‌های خیلی خوب) و سه لاک‌پشت (کتاب‌های خوب) معرفی می‌شوند.

مشاهده فیلترها

فهرست 33 لاک پشت پرنده (65)

فهرست 34 لاک پشت پرنده (12)

فهرست 35 لاک پشت پرنده (49)

فهرست 36 لاک پشت پرنده (58)

فهرست 32 لاک پشت پرنده (72)

فهرست 31 لاک پشت پرنده (27)

کتاب های دارای نشان طلایی لاک پشت پرنده (12)

کتاب های دارای نشان نقره ای لاک پشت پرنده (8)

کتاب های دارای 6 لاک پشت پرنده (20)

کتاب های دارای 5 لاک پشت پرنده (141)

کتاب های دارای 4 لاک پشت پرنده (518)

کتاب های دارای 3 لاک پشت پرنده (336)

فهرست 1-2-3 لاک پشت پرنده (27)

فهرست 4 لاک پشت پرنده (38)

فهرست 5 لاک پشت پرنده (48)

فهرست 6 لاک پشت پرنده (5)

فهرست 7 لاک پشت پرنده (41)

فهرست 8 لاک پشت پرنده (5)

فهرست 9 لاک پشت پرنده (32)

فهرست 10 لاک پشت پرنده (21)

فهرست 11 لاک پشت پرنده (29)

فهرست 12 لاک پشت پرنده (15)

فهرست 13 لاک پشت پرنده (30)

فهرست 14 لاک پشت پرنده (22)

فهرست 15 لاک پشت پرنده (25)

فهرست 16 لاک پشت پرنده (9)

فهرست 17 لاک پشت پرنده (16)

فهرست 18 لاک پشت پرنده (17)

فهرست 19 لاک پشت پرنده (15)

فهرست 20 لاک پشت پرنده (4)

فهرست 21 لاک پشت پرنده (22)

فهرست 22 لاک پشت پرنده (4)

فهرست 23 لاک پشت پرنده (41)

فهرست 24 لاک پشت پرنده (86)

فهرست 25 لاک پشت پرنده (45)

فهرست 26 لاک پشت پرنده (20)

فهرست 27 لاک پشت پرنده (35)

فهرست 28 لاک پشت پرنده (53)

فهرست 29 لاک پشت پرنده (47)

فهرست 30 لاک پشت پرنده (19)