همه شما به خوبی می دانید که کتابخوانی با کودکان تا چه میزان در رشد ذهنی و فکری کودکان نقش دارد. اما امروزه ثابت شده است که کتابخوانی به تنهایی کافی نیست و باید همراه با فعالیت های گوناگون باشد. فعالیت هایی که باعث عملی شدن تجربه های بصری، ایجاد سرگرمی و لذت در خواندن، بهره وری از تخیل، ایجاد کنش متقابل در کودکان، افزایش اعتماد به نفس آنها، تقویت مهارت های حرکتی، شنیداری و دیداری و حتی درک ریاضی و شمارورزی در آنها می شود. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در چارچوب طرح “بامن بخوان” برای برخی از کتاب ها بسته هایی را تهیه نموده که به شما به عنوان پدر و مادر و یا مربی کمک می کند که فعالیت های متنوعی را همراه با خواندن کتاب برای کودکان تهیه کرده و درک درست تری از عناصر داستان و فضاسازی های موجود در آن برایشان ایجاد کنید.