بسته هدیه روز معلم ۱۳۹۵، شامل كتاب هایی است كه برای آموزگاران پایه های مختلف، همچنین آموزگارن با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده است.