نوشته‌ها

بسته کتاب سلام تابستان (پایه دهم، یازدهم و دوازدهم )

بسته کتاب سلام تابستان (پایه هشتم)در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (پایه هشتم) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- آمریکا۲…

بسته کتاب سلام تابستان (پایه هفتم، هشتم و نهم)

بسته کتاب سلام تابستان (پایه هفتم)در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (پایه هفتم) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- رود پرستاره…

بسته کتاب سلام تابستان (سال ششم دبستان)

بسته کتاب سلام تابستان (سال ششم دبستان)در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (سال ششم دبستان) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- پ…

بسته کتاب سلام تابستان (سال پنجم دبستان)

بسته کتاب سلام تابستان (سال پنجم دبستان)در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (سال پنجم دبستان) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- ف…

بسته کتاب سلام تابستان (سوم دبستان)

بسته کتاب سلام تابستان (سوم دبستان)در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (سوم دبستان) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- بنفشه‌های ع…

بسته کتاب سلام تابستان (سال چهارم دبستان)

بسته کتاب سلام تابستان (سال چهارم دبستان)در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (سال چهارم دبستان) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- م…

بسته کتاب سلام تابستان (سال دوم دبستان)

بسته کتاب سلام تابستان (سال دوم دبستان)در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (سال دوم دبستان) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- د…

بسته کتاب سلام تابستان (سال اول دبستان)

بسته کتاب سلام تابستان (سال اول دبستان) در پایان سال تحصیلی و با شروع تعطیلات تابستان، می‌توانید بسته‌های پیشنهادی کتاب هدهد را برای هدیه به دانش‌آموزان انتخاب کنید. بسته کتاب سلام تابستان (سال اول دبستان) شامل کتاب‌های زیر است: ۱- المر۲-…